วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๙๓๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะขนาด 30 ลิตร (ถังขยะเปียก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำกระทงบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง