องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ+ นายสุบรรณ์  สว่างมนต์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 092-5012747
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
  ชื่อ+ นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
 
  ชื่อ+ นางสาวธนพร  พรศรี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
  ชื่อ+ นายพุฒิพงษ์ พุทธศรี
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
 
  ชื่อ+ นายไสว  สังฆรัตน์ 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
  ชื่อ+ นายเกษ  สียะบุตร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
  ชื่อ+ นางสาววรนารถ  เนื่องลี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th
 
  ชื่อ+ นางสาววาสนา  พันธ์พยัคฆ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-414951
  อีเมล์ + admin@udomporn.go.th