องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 นายสุบรรณ์  สว่างมนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-5012747


นายสำราญ  จันทะรัง นายไพฑูรย์ สุวิชนม์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 062-1574329 โทร. 081-2970242

นางสาวอภิญญา  ทองใบ
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-3908980


นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์ นางสาวธนพร  พรศรี
 ปลัด  อบต.  รองปลัด อบต.
โทร. 083-3116400 โทร. 081-0499312