องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
สภา อบต.


นายอาชา  ทองคำ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-5718098
 

นายสุวิทย์  บุญจันทร์ นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-4521733
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083-3116400


นายประกาศ  ชารีวงค์
นายอำนวย  คงประพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
โทร.098-2362341
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร.080-1572038


นายวิสูตร  เหล่าธรรม
นายสำราญ  ภูศรีฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
โทร.062-1219500
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร.090-3466830


นายบรรจง  วะสมบัติ นายสมัย  ชนะบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
โทร.087-8242407
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
โทร. 089-5718098


นายสมหมาย  ทวีกัน
นายระยอง  ทองโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร. 089-5718098
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
โทร.098-1588472


นายสุวิทย์  บุญจันทร์ นายทวี  ทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
โทร.086-4521733
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
โทร.085-6934294


นายสุรธี  ฝูงดี นายสุพจน์  ภูดารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
โทร.098-5934676
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
โทร.082-8378879


นางนวลจันทร์  เหง้าพรมมินทร์ นายอาชา  ทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
 โทร.080-1811385
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
โทร.089-5718098