องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
 
  นายพัฒนพงษ์  พันธุระศรี  
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  


นายสมบูรณ์ เต็มทวี นางสาวอาทิตยา หาญสงคราม
นายพงศ์พิชัย คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤษธัญพงษ์ สัมพะโว


เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นายพนมกรณ์ อุยะพิตังค์
นางสาวธนพร นนทะพา
นายประวีณ แสนสิทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันนายบัณฑิต คำมัส นายศักดิ์ชัย ทองใบ นายดาว กันยาดี
ภารโรง พนักงานขับรถ พนักงานทั่วไป
 
   
นายษฤฎี ประเคน นายพรนารายณ์ สิทธิวงศ์ นายประมวล ทวีกัน
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ พนักงานทั่วไป
 
นายอดุลย์ ทองเหง้า นายบุญมา ศรสุข นายบัณฑิต ทนิลรัมย์
ยาม คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

 
นางรุ่งลาวัณย์ ปิตะละเด นางสาวพลอยพรรณ ไหมโบราณ นางสาวปิยนันท์ ใจรักษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

 
นางสาวจิราพร โชยโครต นายก้องวิทย์ ลีทัพไทย นายธนาธร ยะประภา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป