องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
  นายไสว  สังฆรัตน์   
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
นางสาวอนัญญา ไชยฤทธิ์  นางวรภรณ์ วรคันธ์  นางอุไรรัตน์ หิรัญ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 
 
 น.ส.ธนาภรณ์ รัตนวงษา
นางสุภิญญา วิชัยวงศ์
นางสาวเจนจิรา คำพัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
 

 
 นายอุทัย  มานะดี นางสาวกนกนาฎ ไปเจอะ
นางสาวจันทร์จิรา คำทึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป