องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
กองช่าง


 
 
 
   นายเกษ  สียะบุตร
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 

 นางสาวสุดารัตน์ กาดำ
  นายสมใจ สังฆรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

นายวิไล สุมงคล
นายมณู พรมแสง
นายราเชน  พรมสอน
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
 


นายพงษ์พัฒน์ บุญทา
นายเสกสรรค์ วิระศักดิ์
นายเชิด โครตงาม
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
 


นายบุญตา หมื่นพรม
นายชารี กองบุตร
นายทองคำ สมบูรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป