องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
 
  นางสาววรนารถ  เนื่องลี  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสาวสุกุมาลย์ ดอนโหน่งชา

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 
 
   
 นางสาวพรทิพย์  บุตรวงศ์ 
นางกองพัน  แสนคำ
นางบัวศรี  บ้างตำรวจ
 ผู้ดูแลเด็ก ครู(คศ.1)
ครู(คศ.1)
 
 
 
 นางขานทอง  กิ่งด้วง 

นางจิตรประภา  ศิริขันธ์ 
 ครู(คศ.1)
 ครู(คศ.1)
 
 นางราตรี มีพันธ์   นางประภาพร อุตมะมูล  นางสาวอรอนงค์ กึ่งด้วง
 ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  พนักงานจ้างทั่วไป

 


นางสุภามณี บุญกว้าง


ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)