องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
สภาพทั่วไป            ลักษณะที่ตั้ง  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ตำบลอุดมพร  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง  687 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย บึงกาฬ) เป็นระยะทาง  45  กิโลเมตร จากอำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพนพิสัย  26  กิโลเมตร จากอำเภอเฝ้าไร่- ตำบลอุกดมพร  16 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 87  กิโลเมตร

 อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีระยะทาง 3.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดแม่น้ำสงคราม จดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 5.0  กิโลเมตร

ทิศใต้ จดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก จดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร