องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์  
   ปลัด  อบต.  
   
 
  นางสาวธนพร  พรศรี
 
   รองปลัด อบต.  

 
นายพัฒนพงษ์  พันธุระศรี
นายไสว  สังฆรัตน์ 
นายเกษ  สียะบุตร
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
นางสาววรนารถ  เนื่องลี
นางสาววาสนา  พันธ์พยัคฆ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม