องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 

นางสาววาสนา  พันธ์พยัคฆ์  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 
นางสาวนภารัตน์ ศรีสุภา

นางวราภรณ์ จิตพิไล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
     

นายธนกร อะโน
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ