องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดพร  มีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร  เช่นการทำนา  ทำไร่ ทำสวน และเป็นศูนย์กลางการจำน่ายหรือตลาดสำหรับสินค้าการเกษตรบ้างบางส่วน

การอุตสาหกรรม  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม         

การพาณิชย์ ประชาชนส่วนมากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ประกอบอาชีพเกษตรกร  ค้าขายในลักษณะค้าปลีกในร้านค้าส่วนตัว

                การบริการ มีธนาคารในพื้นที่  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ให้บริการรับฝากเงินและบริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า            การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ประกอบด้วย  รายได้และเงินอื่น ดังนี้ 

รายรับประกอบด้วย

1. ภาษีอากรซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรมีอำนาจจัดเก็บ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ หรือที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่นภาษีการค้า ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจจัดเก็บหรือที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายกำหนด  เช่น  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ฯลฯ

3. ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเช่าที่ดินค่าเช่าสถานที่ พันธบัตร หรือเงินกู้ หรือเงินฝาก ฯลฯ

4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เช่นเงินเหลือจ่ายท้องถิ่น จากการประปา  หรือสถานธนานุบาล ฯลฯ

5. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นจัดสรรให้ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายได้เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างต้นเช่น เงินมี่มีผู้อุทิศให้

                ข้อมูลแสดงฐานะการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  รับจริงปีงบประมาณ  2555 -2559

รายจ่ายประกอบด้วย

1. รายจ่ายงบกลางซึ่งเกี่ยวกับค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยรายจ่ายตามข้อผูกพัน  เช่นค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจร เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ เงินสำรองจ่ายและเงินตั้งจ่ายเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

                รายจ่ายของหน่วยงาน แยกเป็น

1.1 รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น

1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง