องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ประชากร  ประกอบด้วยประชาชนสัญชาติไทย เป็นส่วนมาก ที่เหลือเป็นคนสัญชาติญวนอพยพและต่างด้าว จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  สถิติทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2559 (ณ 31 มกราคม 2559) มีทั้งสิ้น 7,744 คน  เป็นชาย 3,890  คน  เป็นหญิง  3,854  คน  จำนวน บ้านเรือน 2,168  หลังคาเรือน

                บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองตนเอง  ในรูปของกรรมการพัฒนาตำบล  ตัวแทนประชาคม กรรมการหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของท้องถิ่น เสนอปัญหาและความต้องการ ของชุมชน  และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

                ปัญหาและอุปสรรค คือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นว่าคณะผู้บริหารที่ได้รับคัดเลือกมานั้นมีความสำคัญอย่างไร มีภารกิจอะไรบ้าง  โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง จึงไม่ให้ความสำคัญในการออกมาใช้สิทธิเท่าใดนัก  จำนวนผู้มาใช้ สิทธิในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่านตำบลอุดมพร 5,260  คน ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่เพิ่มสูงขึ้น ในแต่ละวัน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรมีรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

                การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง

1. มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 4  แห่ง  คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านคำโคนสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโคกอุดม และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านใหม่พัฒนา

2. มีวัดพุทธ 15 แห่ง คือ วัดศรีอุดมธรรม, วัดบ้านโนนสะอาด, วัดสามัคคีธรรม, วัดป่าคำหัวช้าง, วัดบ้านคำแก้ว, วัดพระเชตวนาราม, วัดคำโคนสว่าง, วัดพุทธรรมราช,วัดราษฎร์ศิริมังคลาราม,วัดศิริธรรมวนาราม ,วัดศรีบุญเรืองธรรมวนาราม, วัดคลองทิพย์,วัดป่าคำพระองค์ ,วัดเทพนิมิตจุมพลและวัดป่าโชคแสงธรรม

3. ศิลปวัฒนธรรม  เป็นแบบอีสานคือ ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่

4.  มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                                  จำนวน  3  แห่ง

5.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จำนวน  1  แห่ง

                การสาธารณสุข

                               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน  2  แห่ง

                                -  มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน       จำนวน  -   แห่ง

                               -  มีคลินิกเอกชน                           จำนวน  -   แห่ง          

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.อุดมพร  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยตลอด  24  ชั่วโมง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                              1 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1 ม.ค.- 55  ธ.ค. 59)   จำนวน  35  ครั้ง  แยกเป็นไฟป่า  31  ครั้ง ที่อยู่อาศัย  2  ครั้ง  และช่วยเหลือภัยแล้ง  105  ครั้ง

                                2  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา  (ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ)  ผู้เสียชีวิต  -   คน  ผู้บาดเจ็บ  -  ครั้ง  ทรัพย์สินมูลค่า  -  บาท

                                3  บริการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ และผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ในรอบปี2557 จำนวน  318  ราย

                                4  รถบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ  60,000  ลิตร  จำนวน  1  คัน

                                5  รถยนต์ยนต์สำนักงานและรถกู้ชีพ (รถปิ๊คอัพ)   จำนวน  3  คัน

                                6  ถังเคมีชนิดผงเคมีชนิดแห้ง  จำนวน  50  ถัง