องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม ภายในเขตพื้นที่และกับภายนอกพื้นที่  เป็นไปอย่างสะดวกสบาย กล่าวคือ

                -  การติดต่อกับนอกพื้นที่ อาศัยทางหลวงแผ่นดิน ที่มีชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานานปี

                -  การติดต่อภายในพื้นที่  อาศัยถนนสายหลักที่สำคัญ ๆ 3 สาย  คือ ถนนอุดมพร โพนพิสัย,ถนนอุดมพร - บ้านดุง และถนนอุดมพร โซ่พิสัย นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 14  หมู่บ้าน

การไฟฟ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  โดนการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนสาธารณะตามถนนและซอย  ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วบางส่วน

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ดำเนินกิจการประปาเอง  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง  เพียงพอตลอดทั้งปี

การโทรมานาคม  อาศัยโทรศัพท์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์สาธารณะ  ตลอดจนโทรศัพท์มือถือ ติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่กับภายนอกพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวก

การใช้ที่ดิน  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  มีทั้งสิ้นจำนวน  51  ตารางกิโลเมตร  สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

- เจ้าของกรรมสิทธ์หรือผู้มีสิทธ์ครอบครอง (ที่ สปก. 4-01)

- ที่เอกชน

- ที่วัด  โรงเรียน

- ที่ของราชการ (ที่ราชพัสดุที่สาธารณะประโยชน์)

- การใช้ที่ดิน เนื้อที่ส่วนมากใช้เป็นที่ประกอบการทำนา  ทำสวน  ไร่นา  การค้าและที่อยู่อาศัย

การจราจร  มีเครื่องหมายการจราจรแต่ปัญหาการจราจรก็คือประชาชนยังไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร  โดยเพาะ อย่างยิ่งการรุกล้ำทางเท้าของบรรดาร้านค้าและการจอดรถไม่เป็นระเบียบ