องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.udomporn.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนเรื่อง ขอรับเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]215
2 คู่มือประชาชนขอรับเบี้ยยังชีพผู่ป่วยโรงเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]232
3 คู่มือประชาชนการรับเดด็นักเรียนของ ศพด. [ 1 ต.ค. 2564 ]216
4 มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]206
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]218
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2564 ]243
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2564 ]213
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2564 ]240
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]234
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2564 ]240
11 คู่มือประชาชนการรับภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ค. 2561 ]221
12 คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย [ 1 พ.ค. 2561 ]221
13 คู่มือประชาชนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 พ.ค. 2561 ]224